Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector naar nieuws overzicht

18 Februari 2021

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan
een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke
wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19
op het werk tegen te gaan (beschikbaar op de website van
de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die
raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie.
Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze
basisregels tijdens het bezoek !
Het organiseren van niet-toegelaten activiteiten of het
niet naleven van onderstaande maatregelen kan leiden tot
onmiddellijke sluiting van de handelszaak en/of zware boetes.
De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle types
van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van
derden zoals potentiële kopers en huurders. Het protocol is van
toepassing op alle prestaties van professionele dienstverleners
in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een
woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden
met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld
een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een
expertise,…).
Dit sectorprotocol is aanvullend op de sectorgids die van
toepassing is in het Paritair Comité 323 voor het beheer van
gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.
Belangrijk !
Raadpleeg steeds de meest recente overheidsrichtlijnen op
www.info-coronavirus.be.
Deze tekst wordt regelmatig geactualiseerd in functie
van eventuele aangepaste richtlijnen vanuit de overheid
door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), in
samenwerking met de sectorfederaties CIB VLAANDEREN en
FEDERIA.
Aanpassingen zullen meegedeeld worden aan de federale
Minister van Economie en Werk, alsook de federale Minister van
Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s.
3
1.
2.
Strikte opvolging van de basisregels
Preventief informeren
Zorg ervoor dat medewerkers en klanten de basisregels strikt opvolgen:
Gebruik het affichagemateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door het SF323 en
te vinden is op www.sf323.be/corona.
Informeer preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldende
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek.
Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. Verstuur
voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en
onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk
de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Zorg ervoor dat
er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt
voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen.
Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.
3. Voorbereiden van het bezoek
Deel voorafgaandelijk zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg
(foto’s, omschrijving, attesten, … ) met kandidaat-kopers en/of -huurders. Bespreek
de specifieke kenmerken van het pand desgevallend voorafgaandelijk al telefonisch
zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden.
11 miljoen redenen om vol te houden
4
4.
5.
6.
7.
Mondmaskerplicht
Ventilatie- en verluchting
Coördinator Corona
Beschermingsmiddelen
Zorg ervoor dat alle aanwezigen de mondmaskerplicht respecteren, door een
mondmasker te dragen en dit op correcte wijze (met bedekking van zowel de mond
als de neus). Informeer bezoekers en bewoners voorafgaandelijk dat zij in een eigen
mondmasker moeten voorzien (maar zorg voor alle veiligheid voor reservemateriaal).
Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden.
Zorg voor een goede verluchting van alle ruimtes door het openen van ramen en/of
deuren.
Maak de nodige afspraken met de bewoners om dit te garanderen voorafgaand aan
het bezoek en tussen opeenvolgende bezoeken.
Stel een coördinator aan voor vragen en meldingen van personeelsleden, klanten
en bezoekers. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Afficheer zijn/haar naam en
coördinaten duidelijk op kantoor en vermeld deze in de e-mails naar klanten/
bezoekers in het kader van de plaatsbezoeken.
Stel middelen ter beschikking om de handen te ontsmetten. Waak erover dat
iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft.
Maak maximaal gebruik van digitale toepassingen, zodat ook geïnteresseerden zich
terdege kunnen voorbereiden. Online tours hebben in deze de afgelopen maanden
een ongelooflijke meerwaarde betekend en blijven een stevig wapen binnen de sector
in de strijd tegen het coronavirus.
5
9. Specifieke regels voor bezoeken aan panden
De hiernavolgende regels moeten conform punt 2 geafficheerd worden op het
kantoor, onder de hoofding ‘Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een
vastgoedprofessional’.
? Alle bezoeken gebeuren op afspraak
? Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de
vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen
? Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden
worden
? Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten
buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand
mogen benaderen
? De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals
overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven
? Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De
vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan
plaatsvinden binnen veilige omstandigheden
? Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de
vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker
voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van
het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek
afgebroken
? Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
? De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle
worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een
terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De
vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens
het bezoek
? De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open
staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt
na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden
8. Opleiding medewerkers
Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie.
Herhaal de instructies regelmatig en wees aandachtig voor werknemers die extra
opleiding en instructies nodig kunnen hebben.
6
10.
11.
Niet naleven regels
Contact tracing
Breek het bezoek onmiddellijk af in geval de regels niet gerespecteerd kunnen
worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen
vertoont.
Stel alles in het werk om een voorspoedige contact tracing mogelijk te maken. Indien
bezoekers/klanten een risico-contact hebben gehad, in afwachting zijn van testresultaten of positief getest werden, is het belangrijk dat zij dit melden. Vraag hen om ditvoorafgaandelijk te signaleren aan de Covid-19 coördinator.
(kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). De vastgoedprofessional voorziet
hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
? Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens
het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe
geopend
? Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn
van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In
geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de
meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken
op correctheid
? Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze
worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er
formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit
bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar
mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken,
zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd
laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te
respecteren
7
12. Richtlijnen te verstrekken aan kandidaatkopers en kandidaat-huurders voorafgaand
aan een bezichtiging
De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden aan kandidaat-kopers en
-huurders, die een plaatsbezoek afleggen, voorafgaandelijk de volgende richtlijnen/
informatie te bezorgen:
? Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd
worden
? Er worden geen handen geschud
? Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek
(telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking
? Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek
? Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de
mondmaskerplicht
? Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De
vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal
? Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en
maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen
van het pand
? Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de
vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.Raak tijdens bezichtigingen
geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen
en/of kasten
? Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of
in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt
onder de quarantaineverplichtingen
? Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of
werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator
van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt:
______________________
? Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
? Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met
jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het
bezoek veilig verloopt
8
13. Richtlijnen te verstrekken aan bewoners
voorafgaand aan het plaatsbezoek
De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden om voorafgaand aan
een plaatsbezoek aan eventuele bewoners de hiernavolgende richtlijnen/informatie
te bezorgen:
? Er worden geen handen geschud
? De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te
worden. Let er op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt
? Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe
contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die
ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen
? Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of
werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator
van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt:
______________________
? Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
? Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek
? Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels
waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen
? Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan
onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/
watch?v=uDcRXZi29d4)
Hou het veilig !

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons